امام

امام، خیابان شهید بهشتی، بلوار شهید بهشتی، میدان سعیدی، 7 تیر