زنبیل آباد

زنبیل آباد، فجر، امام حسین (ع)، میدان شهید دستغیب، میدان مفتح، میدان شمشیری

رستوران خادم

رستوران خادم

از رستوران های زنبیل آباد